Unit 1. SCOPE OF PSYCHOLOGY 11 страница

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни "Економічна психологія" є:

- формування базової системи наукових знань наукових знань в галузі економічної психології, сучасних концепцій та актуальних проблем теорії та практики даної навчальної дисципліни;

- формування навичок теоретичного аналізу проблем економічної психології, які є актуальними в умовах перехідної економіки;

- підвищення рівня економічної компетентності студентів як суб'єктів господарської діяльності;

- формування навичок емпіричного дослідження економічних явищ на різних рівнях соціального життя.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

знати:

- ключові поняття, теорії та закономірності розвитку економічної психології;

- основні методи дослідження, які використовуються у економічній психології;

- психологічні механізми та закономірності економічної поведінки індивіда та соціальної групи;

- принципи використання психологічних знань для вирішення проблем, що виникають у сфері господарської діяльності;

- основні психологічні проблеми особистості у сфері прибутків та витрат;

уміти:

- аргументовано викладати власні погляди на актуальні проблеми економічної психології;

- глибоко аналізувати психологічні закономірності економічної діяльності різних суб'єктів господарювання;

- використовувати психологічні знання при реалізації професійних функцій у сфері виробничої діяльності;

- використовувати діагностичні методи для вивчення психологічних аспектів економічної діяльності на рівні індивіда, соціальної групи, виробничого колективу.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назви тем Кількість годин
Лекції Семі- нари Прак-тичні заняття
Тема 1.Економічна психологія як галузь наукових знань
Тема 2.Психологія організації в економіці та бізнесі
Тема 3.Психологічні особливості створення іміджу компанії
Тема 4.Проблеми моделювання економічного процесу та прийняття рішень
Тема 5. Економіко–психологічні проблеми організації управління та роботи з керівними кадрами
Тема 6.Психологія власності як галузь дослідження економічної психології
Тема 7.Економічна соціалізація
Тема 8.Багатство та бідність, оцінка якості життя
Тема 9.Основні проблеми економічної психології на фінансовому ринку
Тема 10.Психологічні проблеми податкової політики та накладання податку
Всього годин:

Форма підсумкового контролю – екзамен.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ

Багатство– сукупність предметів, що слугує для задоволення людських потреб і знаходиться у володінні особи, групи чи народу, зокрема, майно значне з потребами індивіда.

Бідність– це характеристика економічного положення індивіда чи групи, при якому вони не можуть самі оплатити вартість самих необхідних благ.

Бізнес-імідж підприємствакомплексно відбиває різноманітні характеристики підприємства (джерела) та призначений для усього кола агентів (адресатів) у внутрішньому та зовнішньому середовищі.

Власність– це приналежність речей, матеріальних та духовних цінностей певним особам, юридичне право на таку приналежність та економічне відношення між людьми з приводу приналежності, розподілу, переділу об’єктів власності.

Внутрішній імідж– це уявлення персоналу про свою організацію.

Громадський імідж підприємстваскладають уявлення широкої громадськості про соціальні цінності і роль підприємства в економічному, соціальному та культурному житті суспільства.

Дерево цілей– це програмно–цільовий метод дослідження економічної психології, що побудований за принципом дедуктивної логіки з використанням експертних оцінок.

Динамічні моделівідображають економічні процеси з урахуванням чинника часу.

Економічне мислення– 1) це система поглядів індивіда на закономірності економічного розвитку сутність економічних явищ та процесів і основних причин їх виникнення; 2) це діалектичне поєднання і взаємодія економічних знань, ідей, теорій тощо в економічній системі.

Економічна поведінка– це поведінка людей у якій має місце прийняття економічних рішень, а також детермінанти та наслідки економічних рішень.

Економічна психологія – міждисциплінарне знання про людину та людські відносини, що складаються в процесі господарської діяльності. ЕП вивчає аспекти економічної поведінки, починаючи від господарської діяльності індивіда та закінчуючи економічною політикою країни.

Економічна свідомість– приватна форма індивідуальної чи групової свідомості, що міститься в різних формах знань індивідуального чи групового суб'єкта про різні економічні об'єкти та його відношення до цього знання.

Експеримент– це метод збору емпіричних даних у спеціально спланованих і керованих умовах, в яких експериментатор впливає на явище, що вивчається, і реєструє зміни його стану.

Зовнішній іміджвключає в себе бізнес–імідж підприємства, імідж його товарів та послуг, громадський імідж.

Ідентифікація– це спосіб засвоєння дітьми поведінки батьків, установок та цінностей як їх власних.

Імідж – це образ, що легко читається та забезпечує представлення через зовнішню атрибутику внутрішнього змісту, що збуджує інтерес партнера.

Імідж основних керівників (засновників) фірми включає уявлення про наміри (мотиви), здатності, установки, ціннісні орієнтації і психологічні характеристики керівників (засновників) на основі сприйняття відкрити для спостереження характеристик таких як: зовнішність, соціально–демографічна приналежність, особливості вербальної та невербальної поведінки, вчинки і параметри неосновної діяльності.

Імідж персоналу– збірний узагальнений образ персоналу, що розкриває найбільш характерні для нього риси.

Імідж товару – це уявлення споживача щодо унікальних характеристик, якими володіє товар.

Імідж фірми – це сукупність суспільного сприйняття компанії чи фірми багатьма людьми.

Імітація– це усвідомлене прагнення дитини копіювати певну модель поведінки.

Ірраціональна модель прийняття рішенняґрунтується на прийнятті рішень без дослідження альтернатив.

Класична модель прийняття рішеньспирається на раціональність у прийнятті рішень. Передбачає, що особа, яка приймає рішення, повинна бути абсолютно об'єктивною та логічною, мати чітку мету. Усі її дії в процесі прийняття рішень спрямовані на вибір найкращої альтернативи.

Колективізація – процес перетворення особистої власності індивідів у групову власність.

Колективістські мотиви– мотиви трудитися сумісно з іншими людьми.

Команда організації– це невелика кількість (до 20 чол.) працівників підприємства.

Комунікативні мотиви– мотиви спілкування з іншими людьми.

Контроль– це процес вияснення того, що організація дійсно досягає своєї мети.

Людська валентність речі– це здатність речі приваблювати до себе людей.

Мериторіальні мотиви– прагнення заслужити похвалу чи оцінку іншої людини.

Меркантильні мотиви– заробляння засобів для існування.

Модель– це спрощене відображення економічного явища чи об'єкта або спрощений опис реальності. Зобразити модель можна у вигляді графіка, схеми чи діаграми.

Мотиви досягнення– бажання досягнути цілі, результату.

Мотиви корисності– бажання приносити користь своєю працею.

Невловимий імідж– це імідж, що базується на відчуттях.

Неформальна структура організації– це структура, що базується на неформальних відносинах, наприклад на спілкуванні, наданні допомоги іншому тощо.

Організація– поєднання людей, що спрямовані на досягнення соціально–економічних цілей та задоволення інтересів, шляхом спільної трудової діяльності. Організація об'язково має правовий статус, що визначається законами суспільства.

Поведінкова модель прийняття рішеньреалізується тоді, коли особа, що приймає рішення, не має повної, достовірної інформації про певний оберт і рішення приймається на основі поведінки об'єкта.

Привласнення – це процес оволодіння річчю, обернення її у власність.

Прикладні моделі – аналізують функціонування конкретного економічного об'єкта та використовують результати дослідження на практиці (економетричні та економіко–математичні моделі планування виробництва).

Професійна структура організації– структура, що пов'язана з потребою організації у працівниках певної спеціальності.

Речова валентність людини – це здатність людини притягувати до себе речі.

Соціалізація– це процес засвоєння та активного відтворення індивідом соціального досвіду, системи соціальних зв'язків та відносин у його власному досвіді.

Соціально-демографічна структура організації– це статевий, віковий, етнічний склад працівників підприємства, рівень їх освіти, кваліфікація та стаж роботи.

Статистичні моделівідображають економічний процес на початку та наприкінці певного періоду і не розглядають самого переходу.

Теоретичні моделі– досліджують загальні властивості економіки, застосовуючи дедуктивні та формальні припущення (наприклад, модель економічного кругообігу).

Формальна структура організації– це структура організації, що обумовлена функціональним розподілом праці, офіційними, юридично закріпленими правами та обов'язками працівників офіційними, юридично закріпленими правами та обов'язками працівників.

Функціональна структура організації– структура, що заснована на поділі праці та необхідності узгодження, координації реальних дій усіх учасників суспільної діяльності.

ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ

1. Абчук В.А. Основы предпринимательства / В.А. Абчук. – М.: Витапресс, 1995.

2. Альошина І. Корпоративний імідж / І. Альошина // Маркетинг. – 1998. – № 1. – С. 50–54.

3. Блінов А. Роль внутрішнього іміджу корпорації / А. Блінов // Маркетинг. – 1999. – № 4. – С. 100–105.

4. Бункина М.К. Экономика и психология. На перекрестке наук /
М.К Бункина, А.М. Семёнов. – М.: Дело и Сервис,1999.

5. Верт Л. Экономическая психология. Теоретические основы и практическое применение / Л. Верт. – Х., 2013. – 432 с.

6. Данчева О.В. Практична психологія в економіці та бізнесі / О.В. Данчева, Ю.М. Швалб. – К.:Лібра, 1998. – 270 с.

7. Дейнеко О.С. Экономическая психология / О.С. Дейнеко. – СПб.: Изд–во СПбУ, 2000. – 160 с.

8. Китов А.И. Экономическая психология / А.И. Китов. – М.: Экономика, 1998. – 478 с.

9. Конфліктологія: Підручник/ За ред. Л.М. Герасіної, М.І. Панова. – Х.: "Право", 2002. – 256 с. – Шифр 88.53я73 К64.

10. Кулініч І.О. Психологія управління: Навч. посіб. / І.О. Кулініч. –К.: Знання, 2008. – 344 с. – Шифр Ю9Б23.

11. Лебедев А.Н. Экспериментальная психология в российской рекламе /
А.Н. Лебедев, А.К. Боровиков. – М.: Академия, 1995. – 506 с.

12. Лиходей О.А. Профессиональное нищенство и бродяжничество как социальный феномен [Текст] / О.А. Лиходей. – СПб., 2004. – 366 с.

13. Ложкін Г.В. Економічна психологія: Навч. посіб. / Г.В. Ложкін,
В.Л. Комаровська. – К.: Персонал, 2014. – 412 с.

14. Малахов С.В. Основы экономической психологии / С.В. Малахов. – М.: Изд–во Института социально–психологических отношений, 1992. – 462 с.

15. Мамулай О.О. Основи економічної теорії: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 479 с.

16. Машков В.Н. Психология экономики / В.Н. Машков. – М.: Изд–во Михайлова В.А., 2001. – 250 с.

17. Обыдённова Т.Б. Средний класс и его работа [Текст] / Т.Б. Обыденнова // Социс. – 2000. – № 3.

18. Орбан–Лембрик Л.Е. Психологія управління / Л.Е. Орбан–Лембрик. – К.:Академвидав,2003. – 568 с. – Шифр 88.4я73 О63.

19. Петровский А.В. Социальная психология коллектива / А.В. Петровский, В.В. Шпалинский. – М., 1978. – 386 с.

20. Платонов Ю.П. Социальная психология трудовой деятельности /
П.Ю. Платонов. – СПб., 1992. – 238 с.

21. Попов В.Д. Психология и экономика. Социально–психологические очерки / В.Д. Попов. – М.: Советская Россия, 1989. – 322 с.

22. Практическая психология для экономистов и менеджеров / Под ред.
М.К. Тутушкиной. – СПб.: Дидактика Плюс, 2002. – 365 с.

23. Проблемы экономической психологии. – Т. 1. / Отв. ред. А.Л. Журавлёв, А.Б. Купрейченко. – М.: Институт психологии РАН, 2004. – 620 с.

24. Райзберг Б.А. Психологическая экономика / Б.А. Райзберг. – М.: ИНФРА–М, 2005. – 432 с.

25. Решетникова К.В. Конфликты в системе управления: Учеб. пособ. /
К.В. Решетникова. – М.: Юнити, 2013. – 175 с.

26. Розенбаум М.Д. Психологическая оценка качества жизни пожилых людей (сравнительный анализ) [Текст] / М.Д. Розенбаум, Л.Б. Ратманская,
А.В. Розенбаум. // Социс.– 2005. – № 4.

27. Смирнова Ю.А. Имидж организации: структура, классификация, функции / Ю.А. Смирнова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2009. – № 2 (70). – С. 37–45.

28. Соколинский В.М. Психологические основы экономики /
В.М. Соколинский. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 215 с.

29. Соколова Г.Н. Экономическая социология / Г.Н. Соколова. – М.: Высшая школа, 1998. – 402 с.

30. Социальная психология экономического поведения / Отв. ред.
А.Л. Журавлев, Е.В. Шорохова. – М.: Наука, 1999. – 398 с.

31. Спасенников, В.В. Экономическая психология / В.В. Спасенников. – М.: ПЕРСЭ, 2003. – 448 с.

32. Томилова М. Модель имиджа организации / М. Томилова // Менеджмент и менеджер. – 2007. – № 2 (70). – С. 37–45.

33. Фергюсон Н. Восхождение денег: Перевод Коляндр А. – М.: ACT; CORPUS, 2013. – 288 с.

34. Хіміч І.Г. Імідж як важливий показник діяльності підприємства у сучасних умовах розвитку корпоративної культури / І.Г. Хіміч // Економіка та держава. – 2009. – № 9. – С. 59–61.

35. Хромов Л.Н. Рекламная деятельность: искусство, теория, практика /
Л.Н. Хромов. – Петрозаводск: АО "Фолиум", 1994. – 442 с.

36. Чинакова, Л.И. Об отличительных признаках бедности и нищеты [Текст] / Л.И. Чинакова. // Социс. – 2005. – № 1.

37. Шейнов В.П. Психология и этика делового контакта / В.П. Шейнов. – Минск: Амалфея,1996. – 346 с.

38. Щедрина Е.В. Исследование экономических представлений у детей /
Е.В. Щедрина // Вопросы психологии. – 1991. – № 2. – С. 101.

39. Щербатых Ю.В. Психология предпринимательства и бизнеса: Учеб. пособ. / Ю.В. Щербатых. – СПб.: Питер, 2008. – 304 с.

40. Экономическая психология / Под ред. И.В. Андреевой. – СПб.: ПИТЕР, 2000. – 512 с.

41. .Экономическая психология в России и Беларуси: Сб. науч. работ / Под ред А.Л. Журавлева, В.А. Поликарпова. – Минск: Экономпресс, 2007. – 396 с

ТЕМАТИКА І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Тема 1. Економічна психологія як галузь наукових знань

Лекція – 2 години

1. Визначення поняття "економічна психологія", основних категорій даного поняття.

2. Роль та місце економічної психології в системі психологічних дисциплін.

3. Методи досліджень у економічній психології.

Тема 2. Психологія організації в економіці та бізнесі

Лекція – 2 години

1. Поняття організації у психології. Розвиток організації в бізнесі.

2. Структура організації, її функції та показники ефективної діяльності.

3. Психологічні особливості праці в організації.

Тема 6. Психологія власності як галузь дослідження економічної психології

Лекція – 2 години

1. Загальнонауковий підхід до розуміння поняття власності.

2. Системний підхід до дослідження відносин власності.

3. Проблеми власності у постіндустріальному суспільстві.

4. Специфіка інформації як власності.

Тема 9. Основні проблеми економічної психології на фінансовому ринку

Лекція – 2 години

1. Економічна психологія сприймання прибутків та накопичень.

2. Психологічна характеристика впливу грошей на особистість.

3. Психотип особистості гравця.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 3. Психологічні особливості створення іміджу компанії

Семінар – 1 година

1. Розуміння поняття "імідж" у вітчизняній та зарубіжній культурі. Класифікація іміджу компанії.

2. Майстер–план створення іміджу компанії (Барбара Джі).

3. Основні завдання підтримки іміджу підприємства.

Література

2, 3, 6, 11, 27, 32, 34

Тема 4. Проблеми моделювання економічного процесу та прийняття рішень

Семінар – 1 година

1. Особливості дотримання принципу "максимізації вигоди" в економічній психології.

2. Психологічні механізми прийняття економічних рішень.

3. Основні моделі прийняття рішень в організаціях.

Література

7, 8, 13, 15, 31

Тема 5. Економіко-психологічні проблеми організації управління та роботи з керівними кадрами

Семінар – 2 години

1. Базові принципи ефективного управління бізнесом.

2. Психологічний аспект підбору керівних кадрів.

3. Оцінка керівних кадрів.

Література

9, 18, 19, 20, 22, 39

Тема 7. Економічна соціалізація

Семінар – 2 години

1. Поняття економічної соціалізації.

2. Особливості економічної соціалізації у дітей дошкільного віку.

3. Особливості процесу економічної соціалізації школярів.

4. Економічна соціалізація дорослих.

Література

7, 8, 13, 14, 19, 30, 31, 38

Тема 8. Багатство та бідність, оцінка якості життя

Семінар – 1 година

42. Проблема бідності та багатства.

43. Моделі поведінки багатих та бідних.

44. Психологічні особливості осіб, які перебувають за межею бідності.

Література

7, 12, 16, 17, 24, 26, 36

Тема 10. Психологічні проблеми податкової політики та накладання податку

Семінар – 1 година

1. Психологічні аспекти сприйняття державних доходів.

2. Основні поняття податкової психології.

3. Психологія сприйняття державних витрат.

Література

4, 6–8, 13, 15, 21, 40

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Економічна психологія як галузь наукових знань.

2. Роль та місце економічної психології в системі психологічних дисциплін.

3. Зв'язок економічної психології з політологією.

4. Зв'язок економічної психології та соціології.

5. Економічне мислення особистості, його характеристика.

6. Економічна поведінка та економічна свідомість.

7. Основні тенденції розвитку економічної психології на сучасному етапі розвитку суспільства.

8. Методи досліджень у економічній психології.

9. Лабораторний та природний (польовий) експерименти як методи досліджень економічної психології.

10. Теорія ігор, особливості її застосування у економічній психології.

11. Життєвий цикл організаційного розвитку.

12. Характеристика етапу "вечірки" як першого етапу розвитку організації.

13. Особливості етапу "механізації" у розвитку вітчизняних організацій.

14. Особливості етапів "внутрішнього підприємництва" та "управління якістю" у розвитку організаційного процесу.

15. Соціально–психологічні фактори ефективності діяльності організації.

16. Основні психологічні характеристики виробничого колективу.

17. Основні види конфліктів, що можуть виникати у виробничому колективі.

18. Психологічні проблеми лідерства в організаціях.

19. Особливості дотримання принципу максимізації вигоди у економічній психології.

20. Психологічні механізми прийняття економічних рішень.

21. Основні моделі прийняття рішень в організаціях.

22. Особистий стиль менеджера у процесі прийняття економічних рішень.

23. Процес прийняття рішень в організаціях відповідно до моделі Корнегі.

24. Психологічні умови ефективного управління бізнесом.

25. Основні функції управління бізнес–організаціями.

26. Психологічні особливості праці в організації.

27. Мотивація праці робітника, стимули успішної мотивації.

28. Методи дисциплінарного впливу на працівників організації.

29. Функції керівника організації.

30. Аспекти контролю управління, види контролю.

31. Психологічні особливості формування команди в бізнесі.

32. Основні методи та прийоми, що використовуються для оцінки претендентів на посаду менеджера організації.

33. Етапи та принципи процесу підбору керівних кадрів.

34. Особливості підбору керівних кадрів на Заході (на прикладі фірми Херві Маккея).

35. Метод експертної оцінки як один із методів оцінювання керівних кадрів.

36. Переваги та недоліки методу тестування як методу оцінки керівних кадрів організації.

37. Розуміння поняття "імідж" з точки зору вітчизняної та зарубіжної культури.

38. Поняття "імідж" у економічній психології.

39. Майстер–план створення іміджу компанії (Барбара Джі).

40. "Закладання фундаменту" як перший етап іміджу фірми.

41. Зовнішній імідж компанії.

42. Імідж керівника організації як соціально–психологічна категорія.

43. Імідж персоналу організації.

44. Психологічні особливості внутрішнього іміджу фірми.

45. Врахування принципів атрибуції, децентрації та емпатії при прийнятті економічних рішень.

46. Проблема власності в постіндустріальному суспільстві.

47. Основні функції та значення власності, її вплив на особистість.

48. Почуття власності та його структура.

49. Речова валентність людини.

50. Людська валентність речі.

51. Психологічні характеристики основних видів привласнення власності.

52. Специфіка інформації як власності.

53. Поняття та види економічної соціалізації.

54. Етапи економічної соціалізації.

55. Особливості економічної соціалізації дітей.

56. Процес економічної соціалізації підлітків та його особливості.

57. Економічна соціалізація дорослих.

58. Особливості економічної соціалізації у передпенсійний та післятрудовий період.

59. Різниця економічної соціалізації чоловіків та жінок.

60. Соціально–психологічні аспекти проблеми бідності та багатства.

61. Гроші як символ бідності та багатства.

62. Економічна ідентичність багатих та бідних.

63. Багатство та бідність у суспільній свідомості.

64. Моделі поведінки багатих та бідних.

65. Причини, що генерують бідність.

66. Освіта як фактор благополуччя багатих та бідних.

67. Психологічні особливості особистості, що знаходиться за межею бідності.

68. Типи жебраків, їх характеристика.

69. Ознаки жебрацтва, поведінкові схеми випрошування милостині.

70. Особливості фінансової поведінки населення.

71. Економічна психологія сприймання прибутків та накопичень.

72. Функції збереження та накопичення.

73. Параметри, що відображають прибутки населення.

74. Психологічні фактори виникнення заборгованостей.

75. Психологічні причини проблем особистості у сфері грошей.

76. Психотип особистості гравця.

77. Психологічна характеристика впливу грошей на особистість.

78. Емоційна основа психологічних патологій, пов'язаних з грошима.

79. Фінанси, фінансова система держави.

80. Роль податків в структурі прибутків держави.

81. Психологічні особливості оподаткування.

82. Податкова психологія як галузь психологічних знань.

83. Дослідження Кельнської школи економічної та фінансової психології.

84. "Податковий тягар" з точки зору податкової психології.

85. Психологічні погляди на поняття "податковий менталітет".

86. Психологічне розуміння поняття "податкова мораль".

87. Фактори, що впливають на сприймання державних витрат.

88. Економічна компетентність індивіда.

89. Особливості сприймання населенням державних фінансових програм.

90. Психологічні дослідження сприймання населенням державного фінансування.


СОЦІАЛЬНІ ТА ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ

Навчальна дисципліна "Соціальні та політичні конфлікти" вивчає закономірності, механізми виникнення і розвитку соціальних та політичних конфліктів, основні принципи і технології управління ними. ХХІ ст., можливо, поставить людство перед альтернативою: або воно стане століттям соціальних та політичних конфліктів, або буде останнім в історії цивілізації. Наш неспокійний світ потребує усе більш розумної побудови суспільства, коли досконалі закони і мудрі правителі допоможуть уникнути соціальних та політичних конфліктів у майбутньому.

Метою навчальної дисципліни "Соціальні та політичні конфлікти" є формування у студентів системи знань про природу соціальних та політичних конфліктів, вироблення вмінь прогнозувати і контролювати конфліктну ситуацію, прагматично вирішувати конфлікт.

Провідними завданнями дисципліни є формування у студентів компетентності про сферу соціальних та політичних конфліктів, визначати їх види і динаміку розвитку, діагностувати та попереджати конфлікти.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

- ключові поняття та теорії, що становлять категорійний апарат;

- основні закономірності виникнення і розвитку соціальних та політичних конфліктів;

- специфіку різнихформ прояву соціальних і політичних конфліктів та їх типологію;

- особливості діяльності психолога щодо профілактики, попередження, діагностики та врегулювання соціальних та політичних конфліктів у різних сферах людської взаємодії;

уміти:

- аргументовано викладати власні погляди на актуальні проблеми соціальних та політичних конфліктів;

- застосовувати набуті знання в практичній діяльності;

- аналізувати конфліктніситуації й прогнозувати їхній розвиток;

- приймати конструктивні рішення у розв'язанні різних видів соціальних та політичних конфліктів;

- проводити цілеспрямовану роботу щодо профілактики й попередження соціальних та політичних конфліктів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назви тем Кількість годин
Лекції Семі- нари Прак-тичні заняття
Тема 1. Соціальні конфлікти як основний механізм розвитку людських суспільств
Тема 2. Функції, класифікація та способи розв'язання соціального конфлікту
Тема 3. Поняття та основні характеристики політичного конфлікту
Тема 4. Шляхи і методи розв'язання політичних конфліктів
Всього годин:

Форма підсумкового контролю – залік.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ

Агресія – форма поведінки учасників конфлікту, що характеризується ворожістю до протидіючої сторони. Нерідко учасники конфлікту вдаються як до словесної (дезінформація супротивника, його обвинувачення і образи, плітки, підрив авторитету), так і до фізичної (військової) агресії, що включає в себе насильство, напади, терористичні акти, збройну боротьбу.


0045302316268799.html
0045328336281047.html
    PR.RU™