Шкала оцінювання знань: національна та ECTS

За внутрішньою шкалою навчального закладу в балах За шкалою ECTS /За національною шкалою
Вноситься до відомості
Екзамен Залік
90 – 100 А/Відмінно А, В, С, D, Е /Зараховано
82-89 В/Добре
74-81 С/Добре
64-73 D/Задовільно
60-63 Е/Задовільно
35-59 FX/Незадовільно Не зараховано
з можливістю повторного складання
0-34 F/Незадовільно Не зараховано
з обов’язковим повторним курсом

Успішність навчання студентів оцінюється за допомогою засобів діагностики шляхом поточного контролю,який здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студентів з певних тем програми навчальної дисципліни, а також до виконання конкретних індивідуальних завдань.

За умов кредитно-модульної системи контролю успішності студентів денної форми навчання здійснюється шляхом накопичення оцінок, під час поточного контролю.

Поточний контроль знань студентів оцінюється за національною шкалою («2», «3», «4», «5»), з обов’язковим переведенням при підсумковому контролі оцінок в бали за допомогою шкали навчального закладу до національної шкали та шкали ECTS.

Незадовільна оцінка («2») відпрацьовується в обов’язковому порядку, протягом 10 днів з моменту отримання (для підрахунку загальної кількості балів враховується оцінка, отримана при відпрацюванні).

Оцінки, отримані студентам під час поточного контролю, виставляються викладачем в Журналі обліку роботи академічної групи (розділ ІІІ).

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається як середньоарифметична результатів поточного контролю (засвоєння окремих залікових модулів, письмових робіт та інше) або за результатами складання заліку чи екзамену.

Якщо протягом вивчення навчальної дисципліни студент набрав суму балів більше 74 за шкалою оцінювання ECTS, то він отримує оцінки за набраними балами В/Добре, С/Добре, А/Відмінно без складання підсумкового контролю. Студент, який набрав менше 74 балів, тобто менше 2/3 від загальної кількості семінарських (практичних) занять та поточних контрольних заходів складає залік.Результати підсумкового контролю, перераховані в бали, заносяться викладачем в заліково-екзаменаційну відомість, залікову книжку студента за шкалою оцінювання ECTS та національною шкалою.

За його результатами здійснюється допуск до продовження навчання у наступному семестрі.


0009914276674810.html
0010012688298248.html
    PR.RU™