емінарське заняття 3. Іудаїзм.

емінарське заняття 1.

 1. Конфесійне різноманіття нехристиянських релігій в світі.
 2. Міжконфесійні відносини і тенденції конфесійного розвитку в світі.
 3. Конфесійна карта нехристиянських релігій України і її зміни в постсоціалістичний час.
 4. Регіональні особливості поширення нехристиянських релігій в Україні.

Рекомендована література:

1. Академічне релігієзнавство : [підручник] / за ред. А. Колодного. − К. : Світ Знань, 2000. − С. 470 − 474, 682−711.

2. Владиченко Л. Облік і динаміка розвитку релігійної мережі України [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.religion.in.ua/main/analitica/8960-analizuyuchi-tablici-oblik-i-dinamika-rozvitku-religijnoyi-merezhi-ukrayini.html

3.

4. Державна статистика релігій в Україні [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://risu.org.ua/ukr/resourses/statistics/

5. Єленський В. Є. Релігія після комунізму. Релігійно-соціальні зміни в процесі трансформацій центрально- і східноєвропейських суспільств: фокус на Україні. − К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2002. − 419 с.

6. Ковальчук А. С. Географія релігій в Україні. – Л.: Вид. ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 308 с.

7. Максаковский В. П. Географическая картина мира. Кн. 1: Общая характеристика мира / В. П. Максаковский. – 3-е изд., испр. – М. : Дрофа, 2006. – 495 с.

8. Религиозные традиции мира [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/rel_trad/index.php

9. Рижкова С. А. Типологія релігій : [навч. посібник]. − К. : Кондор, 2005. − 448 с.

10. Світові релігії − минуле і майбутнє // Людина і світ. − 2002. − № 1.

11. Шевчук Л.Т. Сакральна географія: навч. посібник – Л.: видавн. Ц. ЛНУ ім. Франка, 1999 – 160 с.

12. Туров І. Іудаїзм в Україні [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.religion.in.ua/main/analitica/6481-iudayizm-v-ukrayini.html

13. Туров І. Іудаїзм в Україні. Ч. ІІ [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.religion.in.ua/main/analitica/6594-iudayizm-v-ukrayini-chii.html

емінарське заняття 2. Віросповідні книги іудеїв та мусульман.

 1. Священні книги та перекази іудаїзму. Тора і Танах. Основні елементи і легенди релігійного світогляду Танаху: створення світу і людини, гріхопадіння Адама і Єви, всесвітній потоп, богообранний єврейський народ. Апокрифи в іудаїзмі. Талмуд – як вираз святих переказів і авторитетних тлумачень Тори. Зміст, редакції, структура та переклади Талмуда. Уявлення про Месію в канонічних і неканонічних іудейських текстах.
 2. Коран та інші канонічні книги ісламу. Структура Корану: Сури і аяти. Суна і хадіси. Мазхаби в ісламі: ханіфіти, малікіти, шафіїти і ханібалісти. Фетви, їх значення і роль у викладі віровчення в ісламі.

Література:

1. Рибалкін В. Вступ // Коран. Дослідження, переклад (фрагмент) і коментарі Валерія Рибалкіна. − Київ: Стилос, 2002. − С. 3−95.

2. Лубский В.И. Священные книги мусульман как историко-литературные памятники. − Киев, 1992.

3. Коран. – М.: Изд-во «Раритет», 1990. – 528 с.

4. Зильберг Р. Беседы о Торе [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://toldot.ru/tora/library/nedelnayaglava/besedy/

5. Тора с комментарием Раши [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.chassidus.ru/library/tora_inline/bereyshis/bereyshis.htm

6. Тора / пер. на русс. Б. Хаскелевича [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://toraonline.ru/

7. Электронная еврейская библиотека − http://www.eleven.co.il/

емінарське заняття 3. Іудаїзм.

1. Основи віровчення та обряди іудейської релігії.

2. Іудаїзм в контексті державно-релігійних відносин Ізраїлю.

3. Іудаїзм в Україні: історія, напрямки, сучасний стан та перспективи.

4. Хасидизм як продукт української дійсності.

Література:

 1. Академічне релігієзнавство : [підручник / за ред. А. Колодного]. ― К. : Світ Знань, 2000. ― 862 с.
 2. Баканурський Г. Іудаїзм: напрямки і ставлення до джерел віровчення / Григорій Баканурський // Людина і світ. – 2004. – № 4. – С. 44-48.
 3. Єленський В. Українська Іудаїка / Володимир Єленський // Людина і світ. − 1991. − № 5. − С. 53−56 ; № 6. – С. 39−48.
 4. Історія релігій в Україні : [навч. посібник / А. М. Колодний, П. Л. Яроцький, Б. О. Лобовик та ін. ; за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького]. ― К. : Т-во „Знання”, КОО, 1999. ― 735 с. ― (Вища освіта ХХІ століття).
5. Релігія в сучасному світі : [матеріали до курсу релігієзнавства] / за ред. Г. Зімоня ; з пол. пер. Г. Теодорович. – Львів: Свічадо, 2007. – С. 267–290.6. Іудаїзм: сутність, історія, сучасні виміри. Матеріали 6-ї міжнародної молодіжної релігієзнавчої школи / наук. ред. А.М. Басаурі Зюзіна, О.С. Кисельов. − К., 2008. − 150 с.7. Андронова В. Хасидські династії в процесі відродження іудаїзму в Україні [Електронний ресурс]. − Режим доступу:http://religions.unian.net/ukr/detail/5783

Інтернет ресурси

 1. Всеукраїнський єврейський конгрес — www.jewish.kiev.ua
 2. Інститут юдаїки — www.judaica.kiev.ua
 3. Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства — www.judaicacenter.kiev.ua/
 4. Історико-культурний центр Брацлавських Хасидів, м. Умань — www.uman.narod.ru
 5. Релігійне об'єднання громад прогресивного юдаїзму України — www.pjukr.kiev.ua
 6. Хабад Любавич в Криму — www.chabadcrimea.org


0005761783746250.html
0005787213399833.html
    PR.RU™