Методичні вказівки до виконання роботи. Завдання 1. Будова бактеріальної клітини.

Завдання 1. Будова бактеріальної клітини.

На постійному мікропрепараті „Бактерії” роздивитися бактеріальні клітини, визначити, до яких бактеріальних форм вони належать. Вивчити будову бактеріальної клітини, звернути увагу на відсутність ядерного апарату та ряду органел, на специфіку організації ДНК. Замалювати загальний вигляд клітин при великому збільшенні (рис. 2.1а) та схему будови бактеріальної клітини (рис. 2.1б).

В прокаріотичній клітині ДНК розташована в центрі клітини, не відмежована мембранами та має назву нуклеоїд („бактеріальна хромосома”). Нуклеоїд відповідає одній кільцеподібній молекулі ДНК, що не поєднана з гістонами.

Завдання 2. Особливості будови клітини Синьо-зелених водоростей.

Вивчення будови клітини прокаріотичного фотосинтезуючого організму можна провести на прикладі колонії синьо-зеленої водорості Мікроцистіса синьо-зеленого (Клас Хроококові). Виготовити тимчасовий мікропрепарат мікроцистіса: піпеткою нанести краплю води з мікроцистісом на предметне скло. Накрити покривним склом і розглянути спочатку при малому, а потім при великому збільшенні мікроскопа. Замалювати колонію і окремі клітини (рис. 2.2). Позначити: 1 -загальний вигляд колонії; 2 - слиз; 3 - окремі клітини; 4 - газові вакуолі.

Завдання 3. Організація ДНК в еукаріотичній клітині. Будова хромосом.

Розглянути постійний мікропрепарат „Препарат хромосом”. Знайти основні структурні компоненти хромосоми, визначити стадію клітинного циклу, в якій вони зафіксовані. Замалювати мікропрепарат при великому збільшенні (рис. 2.3).

Хроматин - нуклеопротеїдні нитки, з яких складаються хромосоми клітин еукаріот. В цитології хроматин визначають як дисперсний стан хромосом в інтерфазі клітинного циклу. Основні структурні компоненти хроматину - ДНК (30-45%), гістони (30-50%), негістонові білки (4-33% ). В еукаріотичній клітині хроматин розташований у нуклеоплазмі ядра та утворює хромосоми. Основу хромосоми складає одна безперервна дволанцюгова молекула ДНК, пов’язана із білками у нуклеопротеїд. В процесі функціонування хромосоми здатні до структурно-морфологічних змін, в основі яких - процес спіралізації-деспіралізації хромонем. На стадії метафази спіралізовані хромосоми добре видимі у світловий мікроскоп. Хромосома представлена двома хроматидами, кожна з яких складається із двох ниткоподібних хромонем, до складу яких входять молекули ДНК та білки-гістони. Хроматиди утворюються в ході редуплікації. На мікропрепараті видимі ділянки гетерохроматину, який знаходиться у конденсованому стані протягом всього клітинного циклу, інтенсивно забарвлюється ядерними барвниками і добре видимі у світловий мікроскоп навіть під час інтерфази.

Завдання 4. Мітотичний поділ ядра.

На постійному мікропрепараті „Мітоз у корінці цибулі” розглянути фази мітозу, звернути увагу на морфологію метафазних хромосом. Замалювати схему будови метафазної хромосоми (рис. 2.4). За результатами вивчення мікропрепарату та підручника заповнити таблицю:

Стадія клітинного циклу Клітинні перетворення
Інтерфаза
Мітоз Профаза
Метафаза
Анафаза
Телофаза

Завдання 5. Будова еукаріотичної клітини.

Вивчення будови типової еукаріотичної клітини можна провести на прикладі клітин епідерми соковитої лусочки цибулі (Allium sepa L.). Розглянути постійний мікропрепарат епідерми соковитої луски цибулини. Замалювати при великому збільшенні схему будови еукаріотичної рослинної клітини, зробити позначення (рис. 2.5).

Постійний мікропрепарат забарвлений фіксуючим барвником. При великому збільшенні мікроскопу добре видимі стінки клітин, в яких помітні непотовщені місця - пори. В середині кожної клітини в зернистій цитоплазмі добре видно ядро з одним-двома ядерцями. В молодих клітинах ядро знаходиться в центральній частині і оточене цитоплазмою, яка розходиться від центру тяжами. Між тяжами цитоплазми розташовані вакуолі, заповнені клітинним соком. В більш старих клітинах ядро лежить в пристінному шарі цитоплазми, а центральну частину займає велика вакуоль.

Завдання для самостійної роботи (виконуються письмово).

1. Дати визначення понять і термінів: прокаріоти, еукаріоти, таксон, нуклеоїд, хроматоплазма, амітоз, мітоз, ДНК, хроматин, хроматида, хромосоми, автотрофи, міксотрофи.

2. Заповнити таблицю „Порівняльна характеристика прокаріот та еукаріот”.

Характеристики Прокаріоти Еукаріоти

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2


0002932273864183.html
0002992359211502.html
    PR.RU™