Додаток 9. Основні скорочення в українській мові

Під час роботи над діловими паперами не можна нехтувати основними правилами скорочення слів і словосполучень.

Графічні скорочення вимовляються повністю, а скорочуються лише на письмі.

· Графічні скорочення (окрім стандартних скорочень значень метричних мір: м - метр, мм - міліметр, см - сантиметр тощо) пишуться з крапками на місці скорочення.

· Зберігається написання великих та малих літер, дефісів, наприклад: півн.-сх. (північно-східний), Півн.-Крим. канал (Північно-Кримський канал).

· Не скорочуються слова на голосну, якщо вона не початкова в слові, а також на м’який знак. Наприклад: український може бути скорочене укр., україн., українськ.

· При збігові двох однакових приголосних скорочення робимо після першого приголосного: змін. робота (змінна робота), відмін. навчання(відмінне навчання).

· При збігові двох і більше приголосних скорочення можна робити як після першого, так і після останнього приголосного: мід., мідн.(мідний); висот., висотн. (висотний).

· Користуватися слід загальноприйнятими стандартними скороченнями.

· Якщо скорочення у вашому тексті є новотвором, то після першого його використання в дужках слід навести повну форму.

· Використання скорочення одиниць виміру, фізичних одиниць, знаків (параграф, номер, відсоток), якщо вони без цифр і не в таблицях, є порушенням норм ділового письма.

· Слід уникати: однозвучності з іншими абревіатурами, скорочень у назвах держав, найвищих державних посад, закладів, звань (окрім загальноприйнятих), “авторських скорочень”.

До найпоширеніших загальноприйнятих скорочень належать такі:

акад. – академік пор. - порівняй, порівняйте
вид. – видання обл. - область
див. – дивись оз. - озеро
доц. – доцент ім. - імені
проф. – професор і т. д. - і так далі
р. - рік, річка і под. - і подібне
рр. – роки і т. ін. - і таке інше
с. - село, сторінка та ін. - та інше
ст. - станція, століття напр. - наприклад
т. – том н.е. - нашої ери
тт. – томи грн. - гривня
до н.е. - до нашої ери о. - островСкорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. [14]


0002840190892437.html
0002910747420340.html
    PR.RU™