МОДУЛЬ 2

«ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ».

1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ.

2. РЕЧІ ЯК ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ. КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕЙ. МАЙНО. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ЄДИНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС.

3. ГРОШІ І ЦІННІ ПАПЕРИ.

4. ДІЇ, ПОСЛУГИ, РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ, ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ІНФОРМАЦІЯ, ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ БЛАГА ЯК ОБЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ.

5. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ТА ЇХ ВИДИ.

6. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ.

7. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ.

8. ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ.

1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Об'єкти цивільних прав - це матеріальні та нематеріальні блага, з приводу яких виникають цивільні правовідносини. те, заради чого суб'єкти вступають у правовідносини і на що спрямовані їхні суб'єктивні права та обов'язки з метою здійснення своїх законних права та інтересів.

За критерієм їх оборотоздатності об'єкти цивільних прав можна поділити на три види:

1. об'єкти, які обертаються вільно – можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обігу або не обмежені в обігу, або не є невід’ємними від фізичної чи юридичної особи

Відповідно до Закону України "Про власність" власник має право вчи­няти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать закону. Тобто, на території України діє презумпція: об'єкти цивільних прав можуть вільно обертатися, якщо вони не вилучені з обігу або не обмежені в обі­гу. При цьому види об'єктів цивільних прав, які вилучені з обігу, та об'єктів ци­вільних прав, обмежених в обігу, мають бути прямо вказані в законі або визна­чені в порядку, встановленому законом.

Цивільне право розрізняє універсальне та сингулярне правонаступництво. При універсальному правонаступництві до правонаступника в результаті од­ного акта переходять всі права та обов'язки правоволодільця. Таке правонаступ­ництво має місце при спадкуванні або при реорганізації юридичної особи. При сингулярному правонаступництві до особи переходять лише деякі права та обов'язки іншого Це стосується, наприклад, відчуження майна.2. Об'єкти, обмежені в обігу, — це об'єкти, які можуть належати тільки окремим учасникам цивільного обороту, або обіг таких об'єктів, їх придбання або відчуження може здійснюватися лише на підставі відповідного дозволу.

Це зброя, вибухові речовини, наркотичні та психотропні засоби.

3. Вилучені з цивільного обороту - це об'єкти, які не можуть бути предметом угод та іншим чином переходити від одного суб'єкта до іншого в ме­жах цивільного обороту. Законом України "Про підприємницт­во" визначені види діяльності, займатися якими мають право виключно державні підприємства. (ядерні матеріали, предмети історико-культурної спадщини, землі природно-заповідного фонду, художні цінності загальнодержавного значення)

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про використання ядерної енергії та ра­діаційну безпеку" ядерні матеріали перебувають виключно у державній власності. Згідно із Законом України "Про природно-заповідний фонд" території природних заповідників є власністю народу України. Ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами повністю вилучаються з господарського використання і надаються заповідникам у порядку, встановленому законодавством України.

Порушення встановлених правил обігу для об'єктів, обмежених в обігу, та для об'єктів, вилучених з обігу, при укладенні угод тягне за собою визнання таких угод недійсними.

Окремо також можна виділити спеціальні правила оборотоздатності для певних об'єктів цивільних прав. Такими об'єктами є земля, природні ресурси, нерухоме майно. Відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо підвищення відповідальності і розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами" під час проведення розрахунків не допускається уступка вимоги та переведення боргу. Тобто такий об'єкт цивільних прав, як майнове право не може обертатися в цивільному обороті шляхом уступки вимоги.

2. РЕЧІ ЯК ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ. КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕЙ. МАЙНО. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ЄДИНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС.

Будь-який об'єкт повинен задовольняти потреби й інтереси учасників цивільних правовідносин, в іншому разі він не розглядатиметься як об'єкт цивільного права.

Об'єкти цивільних прав за правовим режимом і цільовим призначенням поділяють, зокрема, на такі види:

1. речі, включаючи гроші, валютні цінності та цінні папери,

2. інше майно, у тому числі майнові права,

3. дії (роботи) та послуги,

4. результати духовної та інтелектуальної діяльності,

5. службова та комерційна таємниця,

6. особисті немайнові блага, а також інші матеріальні та нематеріальні блага.

Речі – це все те, за допомогою чого можна задовольнити ту чи іншу потребу і з приводу чого виникають цивільні правовідносини, це предмети матеріального світу в своєму природному стані або предмети, створені в результаті людської діяльності, щодо яких можуть виникати цивільні права та обов'язки (ст. 79 ЦК України).


0002455846582302.html
0002492356187290.html
    PR.RU™